• Algemene voorwaarden

  Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

  1. Algemeen
  2. Aanbiedingen en overeenkomsten
  3. Prijzen
  4. Levering
  5. Herroepingsrecht
  6. Reclames
  7. Conformiteit en garantie
  8. Betaling
  9. Eigendomsvoorbehoud
  10. Buitengerechtelijke incassokosten
  11. Geschillen en toepasselijk recht

  Artikel 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bert Plantagie B.V. (nader te noemen “Bert Plantagie”) gevestigd en kantoorhoudende te Laagveld 10, 5431 NX Cuijk, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bert Plantagie en haar wederpartij, nader te noemen: “koper”.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan koper ter beschikking gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan koper ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat koper deze eenvoudig kan opslaan.

  Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Als Bert Plantagie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
  3. Bert Plantagie is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod. Bert Plantagie kan voorts niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van de instellingen van het beeldscherm of de lichtbron van de consument.
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a. de prijs inclusief belastingen
  b. de eventuele kosten voor aflevering
  c. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  5. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  6. Indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bert Plantagie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bert Plantagie is bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
  7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bert Plantagie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Bert Plantagie voor een veilige webomgeving. Indien koper elektronisch kan betalen zal Bert Plantagie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  Artikel 3. Prijzen
  De door Bert Plantagie opgegeven prijzen luiden in euro’s inclusief B.T.W.

  Artikel 4. Levering
  1. Levering geschiedt zolang de voorraad strekt en op kosten van koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Met inachtneming van hetgeen hierover in het aanbod en de overeenkomst staat vermeld, zal Bert Plantagie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen acht (8) weken uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden zonder dat koper recht heeft op een eventuele schadevergoeding.

  Artikel 5. Herroepingsrecht
  1. Bij een aankoop op afstand van producten heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door koper. Indien koper gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bert Plantagie retourneren conform de door Bert Plantagie verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd door Bert Plantagie ontvangen wordt. Kosten verbonden aan de retourzending komen voor rekening van koper.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten die zijn geproduceerd overeenkomstig de door koper opgegeven specificaties en/of die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  3. Het aankoopbedrag zal binnen dertig (30) dagen na tijdige retourzending van de producten door Bert Plantagie worden terugbetaald.

  Artikel 6. Reclames
  1. Reclames betreffende gebreken aan het geleverde dienen door koper schriftelijk en voorzien van duidelijke foto’s en binnen bekwame tijd aan Bert Plantagie te worden medegedeeld onder opgave van de geconstateerde tekortkomingen, waarbij de algemene garantiebepalingen van toepassing zijn. Het niet in acht nemen van de voren weergegeven reclametermijn brengt mede, dat de koper geen beroep meer kan doen op het gebrek in het geleverde.
  2. Het terugbrengen of terugzenden van goederen wordt door Bert Plantagie niet aanvaard dan nadat zij daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Indien de reclame door Bert Plantagie gegrond wordt bevonden, worden de producten naar keuze van Bert Plantagie vergoed, gerepareerd of vervangen.
  3. Een reclame betreffende een levering kan geen invloed hebben op andere leveringen, die reeds eerder hebben plaatsgevonden of later zullen plaatsvinden, ook niet indien genoemde leveringen uit hoofde van dezelfde overeenkomst geschieden. Koper zal eerst aan haar eigen verplichtingen moeten voldoen alvorens over de juistheid van reclame kan worden beslist. Geringe afwijkingen in kleur en maatvoering komen niet voor reclame in aanmerking.

  Artikel 7. Conformiteit en garantie
  1. Bert Plantagie staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Een door Bert Plantagie, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten of vorderingen die koper op grond van de overeenkomst tegenover Bert Plantagie kan doen gelden.
  2. Bert Plantagie verleent één (1) jaar garantie op de producten op https://shop.bertplantagie.com onder voorbehoud van de garantiebepalingen en onderhoudsinstructies zoals vermeld op de website van Bert Plantagie onder de noemer “garantie”.
  3. Voor zover Bert Plantagie aan koper producten onder garantie heeft geleverd, vervallen alle verplichtingen van Bert Plantagie voortkomend uit die garantie indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die producten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik/beheer van die zaken, of het gevolg zijn van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld waterschade, stormschade of brandschade. Indien koper een beroep doet op een eventuele overeengekomen garantieregeling, doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Bert Plantagie het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij koper in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven. Als garantiebewijs geldt de factuur.

  Artikel 8. Betaling
  Voor zover niet anders bij de overeenkomst is overeengekomen, dienen de door koper verschuldigde bedragen te worden voldaan ten tijde van de aflevering door overmaking van het verschuldigde bedrag naar een door Bert Plantagie aangegeven bankrekeningnummer.

  Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
  Alle door Bert Plantagie geleverde producten blijven haar eigendom, totdat de koopsom door koper is betaald.


  Artikel 10. Buitengerechtelijke incassokosten

  Mocht koper, na gemaand te zijn, niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht
  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks stelt.

  back to top